Lewis & Short

thūrālis, thūrārĭus, thūrĕus, thūrĭbŭlum, etc., v. tur-.

* tūrālis (thūr-), e, adj. [tus], of or belonging to incense, incense-: arca, Serv. Verg. A. 5, 745.