Lewis & Short

1. Nĕpĕta, ae, f., or Nĕpĕte, is, n.,

  1. I. a city in Etruria, now Nepi, Plin. 3, 5, 8, § 52; Liv. 6, 21; 10, 14; 27, 9.
    Collat. form, Nĕpe, Vell. 1, 14, 2.
    Hence,
  2. II. Nĕpĕ-sīnus (Nepens-), a, um, adj., Nepesine: ager, Liv. 5, 19.
    Subst.: Nĕpĕsīni, ōrum, m., the Nepesines, Liv. 6, 9 and 10.