Lewis & Short

opprō̆brāmentum (obp-), i, n. [opprobro], a reproach, disgrace (ante-class.): opprobramentum, aut flagitium muliebre, Plaut. Merc. 2, 3, 84 (420 Ritschl).