Lewis & Short

pābŭlātor, ōris, m. [pabulor].

  1. I. A fodderer, a herdsman; only according to the gloss: pabulator pastor, qui bubus pabula praebet, Isid. Gloss.
  2. II. In milit. lang., a forager, Caes. B. C. 1, 55; id. B. G. 5, 17; Hirt. B. G. 8, 11; Liv. 27, 43; 29, 2.