Lewis & Short

No entries found. Showing closest matches:

caerĕfŏlĭum, ii (chaerĕphyl-lum, Col. 10, 110), n. [χαιρέφυλλον, whence the Fr. cerfeuil, and Germ. Kerbel], chervil, Plin. 19, 8, 54, § 170; Pall. Febr. 24, 9; id. Sept. 13, 3; App. Herb. 104.

1. cārus (not chārus; in Inscrr. often kārus, Inscr. Orell. 1175; 2417 al.), a, um, adj. [Sanscr. kan, to be beloved; kāru, agreeable],

 1. I. dear, precious, valued, esteemed (pass., freq. and class. in prose and poetry; syn.: dilectus, amatus, acceptus, gratus; opp. vilis, neglectus, contemptus; carum esse; syn. diligi); act., loving, affectionate, Verg. A. 1, 646: carum ipsum verbum est amoris, ex quo amicitiae nomen est ductum, Cic. N. D. 1, 44, 122; id. Off. 2, 8, 29; id. Fin. 3, 20, 66; 5, 10, 29: ego illum scio, quam carus sit cordi meo, Plaut. Men. 2, 1, 21; id. Ep. 1, 2, 30: neque meo cordi esse quemquam cariorem, Ter. Eun. 1, 2, 121: ut dis inmortalibus cari simus et ab iis diligamur, Cic. Fin. 3, 20, 66: dis carus ipsis, Hor. C. 1, 31, 13: laeta pax cariores Sabinas viris fecit, Liv. 1, 13, 6: populo carus atque jucundus, Cic. Cat. 4, 6, 11: patriae, Hor. Ep. 1, 3, 29; Lucr. 1, 730: parentes, id. 3, 85: cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiares: sed omnes omnium caritates patria una complexa est, Cic. Off. 1, 17, 57: mater carissima, Asin. ap. Quint. 9, 2, 34.
  So pater, Verg. A. 2, 707; Ov. M. 2, 649: genitor, Verg. A. 10, 789; Ov. M. 1, 486: genitrix, Verg. A. 1, 689: nutrix, id. ib. 4, 634: conjux, Ov. M. 11, 727: Thisbe, id. ib. 4, 143: nata, id. ib. 4, 222: nepotes, Cat. 64, 381: pignora, nati, Ov. F. 3, 218; so also pignora, nepotes, id. M. 3, 134; cf.: caput nepotis, Cat. 68, 120: frater carissimus atque amantissimus, Cic. Cat. 4, 2, 3: homines mihi carissimi et amicissimi, id. de Or. 2, 4, 15: illa, quam Ego animo Egregie caram habuerim, Ter. And. 1, 5, 38; so, carum habere aliquem, Cic. Fam. 1, 7, 11 fin. (with amare); id. Balb. 26, 59 (with diligere): omnis suos caros habet, me quidem se ipso cariorem, id. Att. 10, 11, 1: parentes carissimos habere, id. Red. Sen. 1, 2; Nep. Att. 10, 5; Quint. 5, 10, 74: ex decessu carissimorum, Sen. Cons. ad Marc. 7, 1: omnium societatum nulla est carior, Cic. Off. 1, 17, 57: patria, Hor. S. 2, 2, 104: Athenae, Cat. 64, 81: carmina legenti, Prop. 3 (4), 2, 13: crines, id. 1, 17, 21: simulacra, Ov. M. 14, 112: amplexus, id. ib. 9, 750 et saep.
  Prov. uses: patria mihi vită meă multo est carior, Cic. Cat. 1, 11, 27; so id. Sest. 20, 45; cf. Cat. 68, 159: carius oculis, id. 82, 2; 104, 2; Ov. M. 7, 847 al.
  Subst.: cāri mei, my loved ones, Plaut. Men. 1, 1, 29 al.
  In a double sense with II., Plaut. Bacch. 2, 3, 76 sq.; id. Men. 1, 1, 29 sq.; cf.: hoc est gratum nobisque est carius auro, Cat. 107, 3.
 2. II. Prop. (opp. vilis), dear, costly, of a high price: venio ad macellum, rogito pisces: indicant Caros, agninam caram, caram bubulam, cara omnia, Plaut. Aul. 2, 8, 3 sq.: quod ei amorem Carissimumeum confeci sine sumptu, Ter. Eun. 5, 4, 5: quom cara annona sit, Plaut. Capt. 3, 1, 35: coquos carissimus, id. Ps. 3, 2, 59.
  So annona, Plaut. Stich. 1, 3, 25; Ter. And. 4, 4, 7; (comp.) Cic. Div. 2, 27, 59; (sup.) id. Dom. 6, 14 et saep.: aurum argentumque caelando carius fecimus (cf. just before: auximus pretia rerum), Plin. 33, praef. 2, § 4; cf.: cariora pretia facere, Just. 16, 4, 19.
  With abl. pretii: quod non opus est, asse carum est. Cato ap. Sen. Ep. 94, 28; so, trecentis, Plaut. Pers. 4, 4, 118.
  Adv. (rare).
  1. A. cārē.
   1. 1. Dearly, at a high price: vēnire, Varr. R. R. 3, 5, 2; comp., Cic. Dom. 44, 115; Suet. Calig. 27; sup., Sen. Ep. 42, 5.
   2. 2. Highly: carius aestimare, Plancus ap. Cic. Fam. 10, 4, 2.
  2. B. cārō (acc. to II.), dearly, at a high price, Dig. 19, 1, 13, § 3.

Chabrĭas, ae, m., = Χαβρίας, a distinguished Athenian general; v. his life in Cornel. Nepos.

chaere, interj., = χαῖρε, hail! Pers. prol. 8.

Chaerĕa, ae, m. (Gr. Χαιρέας), a Roman cognomen, Ter. Eun. 2, 3, 17 al.; Cic. Rosc. Com. 1, 1; Sen. Const. Sap. 18, 3.

Chaerĕas, ae, m., = Χαιρέας, a Grecian proper name.

 1. I. A writer on husbandry, Varr. R. R. 1, 1, 8; Col. 1, 1, 8; Plin. 20, 23, 99, § 263.
 2. II. A sculptor of the time of Alexander the Great, Plin. 34, 8, 19, § 75; Vitr. 10, 13, 3.

chaerĕphylum, i, v. caerefolium.

Chaerōnēa, ae, f., = Χαιρώνεια, a Bœotian town on the Cephisus, where Philip of Macedon conquered the Greeks; the birthplace of Plutarch; now the village Kaprena or Kapurna, Plin. 4, 7, 12, § 26; Liv. 35, 46, 3.

chălastĭcāmen, ĭnis, n. [chalasticus], an alleviating remedy, Theod. Prisc. 2, 10.

chălastĭcus, a, um, adj., = χαλαστικός, of or pertaining to alleviating, soothing: aqua, Theod. Prisc. 1, 7 and 15: unctiones, Veg. 1, 28, 6.

chălātōrĭus, a, um, adj. [chalo], pertaining to loosing or letting down: funes, Veg. Mil. 4, 15.

chălāzĭas, ae, m., = χαλαζίας [χάλαζα, hail], an unknown precious stone, of the form and color of hail, Plin. 37, 11, 73, § 189; Sol. 37, 17.

chălāzĭon, v. chalazius.

chălāzĭus, a, um, adj. [χάλαζα, hail], pertaining to hail: lapis, a precious stone, Plin. 36, 22, 43, § 157.

  1. 2. Subst.: chălā-zĭon, ii, n., = χαλάζιον, a pimple or small tubercle on the eyelids, Cels. 7, 7, 2, Caption: de chalazio palpebrarum (written as Greek in the text).

chalbănē, ēs, v. galbanum.

chalcanthum, i, n., = χάλκανθον [χαλκόσ-ἄνθος], copperas-water; pure Lat. atramentum sutorium, Plin. 34, 12, 32, § 123.

chalcaspis, idis, adj., = χάλκασπις, having a brazen shield, Liv. 44, 41, 2 Weissenb.; cf. aglaspis.

Chalcēdon (in MSS. also Calchē-don), ŏnis, f., = Χαλκηδών,

 1. I. a town in Bithynia, on the Thracian Bosporus, opposite Byzantium, Mel. 1, 19, 5; Plin. 5, 32, 43, § 149 sq.; 37, 5, 18, § 73; Liv. 42, 56, 6; acc. Gr. Chalcedona, Luc. 9, 959 al.; cf. Mann. Asia Min. 3, p. 581 sq.
  Hence,
 2. II. Chalcēdŏnĭus, a, um, adj., of Chalcedon, Chalcedonian: Thrasymachus, Cic. de Or. 3, 32, 128: smaragdi, Plin. 37, 5, 18, § 72: harenae, Claud. in Rufin. 2, 55.
  Subst.: Chalcēdŏnii, ōrum, m., the Chalcedonians, Tac. A. 12, 63.

chalcēŏs, i, f., = χάλκειος, a prickly plant, otherwise unknown, Plin. 21, 16, 56, § 94.

chalcētum, i, n., an unknown medicinal plant, Plin. 26, 7, 25, § 40.

chalcĕus, a, um, adj., = χάλκεος, brazen, of brass; only in plur. subst.: chalcea, ōrum, n., brazen things, Mart. 9, 95, 4.

Chalcĭdensis, e, v. 2. Chalcis, I. B. 2.

chalcĭdĭcē, ēs, f., = χαλκιδική, a kind of lizard, = 1. chalcis, Plin. 29, 5, 32, § 102.

Chalcĭdĭcensis, e, v. 2. Chalcis, I. B. 3.

Chalcĭdĭcum, i, n., v. 2. Chalcis, I. B. 1. b.

Chalcĭdĭcus, a, um, v. 2. Chalcis, I. B. 1.

Chalcĭoecos, i, f., = Χαλκίοικος (among the Greeks, an epithet of Athene, from her temple of brass), among the Romans, a temple of Minerva, Liv. 35, 36, 9 (in Nep. Paus. 5, 2, written as Greek).

Chalcĭŏpē, ēs, f., = Χαλκιόπη.

 1. I. A daughter of Æetes, sister of Medea, and wife of Phrixus, Hyg. Fab. 21; Ov. H. 16 (17), 232; Val. Fl. 6, 479.
 2. II. Wife of Mnesylus, and mother of Antiphus, Hyg. Fab. 97.

1. chalcis, ĭdis, f., = χαλκίς.

 1. I. A fish of the herring kind, Col. 8, 17, 12; Plin. 9, 47, 71, § 154; 9, 51, 74, § 162.
 2. II. A lizard with copper-colored spots on its back, Plin. 32, 3, 13, § 30; 32, 5, 17, § 46.

2. Chalcis, ĭdis or ĭdŏs, f., = Χαλκίς.

 1. I. Chief town of the island Eubœa, opposite to Aulis, connected by a bridge with the main land, now Egribo or Negroponte; also called Chalcis Euboica, or Chalcis Eubœœ, Col. 1, 4, 9; Luc. 5, 227; Mel. 2, 7, 9; Plin. 4, 12, 21, § 64; 11, 37, 74, § 191; Nep. Timoth. 3, 5; Vell. 1, 4, 1; gen. Gr. Chalcidos, Luc. 5, 227; acc. Gr. Chalcida, id. 2, 710.
  1. B. Hence, the adjj.,
   1. 1. Chalcĭ-dĭcus, a, um, of Chalcis, in Eubœa, Chalcidian: Euripus, Cic. N. D. 3, 10, 24: creta, Varr. R. R. 1, 57, 1: galli, id. ib. 3, 9, 6: gallinae, Col. 8, 2, 4 and 13: ficus, Varr. R. R. 1, 41, 6; Col. 5, 10, 11; 5, 10, 414: harenae, Val. Fl. 1, 454: versus, of the poet Euphorion, a native of Chalcis, Verg. E. 10, 50; cf. Quint. 10, 1, 56: Nola, founded by the Chalcidians, Sil. 12, 161.
     1. (β) Since Cumæ was a colony of Chalcis, Cumœan: arx, Cumœ, Verg. A. 6, 17: turres, Stat. S. 2, 2, 94- litora, id. ib. 4, 4, 78: carmen, of the Cumœan Sibyl, id. ib. 5, 3, 182.
    1. b. Subst.: Chalcĭdĭcum, i, n., a chamber at the corner of a basuica, on each side of the tribunal, Aug. Mon. Ancyr. 4, 1; Vitr. 5, 1; Hyg. Fab. 184; Inscr. Orell. 1303; 3287; 3290 sq.; cf. Paul. ex Fest. p. 52 Müll.
     Also a spacious chamber in Grecian houses, Aus. Per. Odyss. 1; 23; Arn. 4, p. 149; 3, p. 105.
   2. 2. Chalcĭdensis, e, adj., Chalcidian: Timagoras, of Chalcis, Χαλκιδεύς, Plin. 35, 9, 35, § 58; Liv. 35, 49, 6.
    In plur. subst., the inhabitants of Chalcis, Liv. 35, 38, 10 al.
   3. 3. Chalcĭdĭcensis, e, adj., of Chalcis: colonia, i. e. Cumœ (cf. supra), Gell. 10, 16, 8.
 2. II. A town in Arabia, Plin. 6, 28, 32, § 159.
 3. III. A town in Syria, Plin. 5, 23, 19, § 81.

chalcītes, ae, m., or chalcītis, ĭdis, f., = χαλκιτης or χαλκῖτις.

 1. I. Copperstone, copper ore, Plin. 34, 2, 2, § 2; 34, 12, 29, § 117 sq.; Cels. 6, 6, 31; 6, 7, 7.
 2. II. A precious stone of a copper color, Plin. 37, 11, 73, § 191.

chalcŏphōnŏs (chalcophthon-gŏs, Sol. 37, 22), i. f., = χαλκόφωνος or χαλκοφθογγος, a precious stone ringing like brass, Plin. 37, 10, 56, § 154.

chalcosmăragdŏs, i, f., = χαλκοσμάραγδος, an emerald with veins of brass, perh. malachite, Plin. 37, 5, 19, § 74; Sol. 15, 26.

chalcus, i, m., = χαλκός, a copper coin, the tenth (acc. to Gr. authors, the sixth or eighth) part of an obolus, Plin. 21, 34, 109, § 185.

Chaldaei, ōrum, m., = Χαλδαῖοι,

 1. I. the Chaldœans, a people of Assyria, distinguished, in an early age, for their knowledge of astronomy and astrology.
  1. A. Of the nation or people, Plin. 6, 28, 32, § 105; Mel. 3, 8, 5.
  2. B. In gen., soothsayers, astrologers, Cic. Div. 1, 1, 2; 2, 42, 87 sq.; Val. Max. 3, 1, 2; Gell. 14, 1, 1 sqq.; sing.: Chaldaeus, a soothsayer, Cato, R. R. 5, 4; gen. plur. Chaldaeūm, Lucr. 5, 726.
 2. II. Hence,
  1. A. Chaldaeus, a, um, adj., Chaldœan: regnum, Luc. 8, 226.
   1. 2. Esp., of or belonging to the soothsayers: secta, Plin. 18, 25, 57, § 211: grex, Juv. 10, 94.
  2. B. Chal-dăĭcus, a, um, adj., the same: genus praedicendi, Cic. Div. 2, 42, 88: rationes, id. ib. 2, 47, 98: gentes, Plin. 6, 26, 30, § 121.

chălo, no perf., ātum, 1, v. a., = χαλάω, to slacken, let down: cymbala, Vitr. 10, 13, p. 308 Bip.: culcitas, Veg. Mil. 4, 23.

chălybēïus, a, um, adj., = χαλυβήϊος [χάλυψ], of steel, steel-: massa, Ov. F. 4, 405.

Chălybes, um, m., = Χάλυβες.

 1. I. A people in Pontus, noted for their mines and their preparation of steel [chalybs, hence the name; acc. to others, on the contr., steel, χάλυψ, was named from them], Plin. 6, 4, 4, § 11; 7, 56, 57, § 197; Cat. 66, 48; Verg. G. 1, 58; id. A. 8, 421; 10, 174 al.
 2. II. A tribe on the river Chalybs in Lusitania, Just. 44, 3, 9.

1. chălybs, ybis, m., = χάλυψ,

 1. I. steel (cf. Plin. 34, 14, 41, § 142 sq.): vulnificus (because weapons were made of it), Verg. A. 8, 446; on account of its hardness: ferro durior et chalybe, Prop. 1, 16, 30; cf. Sen. Herc. Oet. 152; Sil. 1, 171; 2, 403.
 2. II. Meton., the things made of it.
  1. A. A sword: strictus, Sen. Thyest. 364.
  2. B. A horse’s bit, Luc. 6, 398.
  3. C. The point of an arrow, Luc. 7, 518; Val. Fl. 6, 342; Sil. 2, 107 al.
  4. D. An iron rail, Luc. 6, 547.

2. Chălybs, ybis, m., a river in Lusitania, Just. 44, 3, 9.

Cham, m. indecl., a son of Noah, Ham, Lact. 2, 13, 5; Vulg. Gen. 9, 18 sqq.

1. chăma, ătis, n., a lynx, Plin. 8, 19, 28, § 70.

2. chāma, v. chema.

chămaeactē, ēs, f., = χαμαιάκτη, dwarf elder, danewort: Sambucus ebulus, Linn.; Plin. 24, 8, 35, § 51; 26, 11, 73, § 120.

chămaecĕrăsus, i, f., = χαμαικερα σος, the dwarf cherry-tree: Prunus chaemaecerasus, Jacq.; Plin. 15, 25, 30, § 104.

chămaecissŏs, i, f., = χαμαικισσος,

 1. I. ground-ivy: Glecoma hederacea, Linn.; Plin. 16, 34, 62, § 152; 24, 15, 84, § 135 (ā, Ser. Samm. 44, 799).
 2. II. A kind of cyclaminus, Plin. 25, 9, 69, § 116.

chămaecypărissŏs, i, f., = χαμαικυπάρισσος, ground-cypress, Plin. 24, 15, 86, § 136.

chămaedaphnē, ēs, f., = χαμαιδάφνη, dwarf laurel, Plin. 15, 30, 39, § 131; 21, 11, 39, § 68; 21, 27, 99, § 172; 24, 15, 81, § 132.

chămaedrăcon, ontis, m., = χαμαιδράκων, a kind of African serpent, the ground-serpent, Sol. 27, 33.

chămaedrops, v. chamaerops.

chămaedrys, yos, f., = χαμαίδρυς, the plant wall-germander: Teucrium chamaedrys, Linn.; in pure Lat. trixago, Plin. 14, 16, 19, § 112; 24, 15, 80, § 130.

chămaelĕon, ōnis and ontis, m., = χαμαιλέων.

 1. I. Masc., a kind of lizard that changes its color, the chameleon, Plin. 8, 33, 51, § 120; 10, 52, 73, § 143; Gell. 10, 12, 1 sq.
 2. II. Masc. and fem., a plant, the carline thistle; masc., Plin. 22, 18, 21, § 45; 27, 13, 118, § 143; fem., id. 30, 4, 10, § 30.

chămaeleucē, ēs, f., = χαμαιλεύκη, a plant, colt’sfoot, Plin. 24, 15, 85, § 135; 26, 6, 16, § 30.

chămaelygŏs, i, f., = χαμαίλυγος, a plant, otherwise called verbenaca, App. Herb. 3.

chămaemēlĭnus, a, um, adj., = χαμαιμήλινος, of chamomile: oleum, Plin. Val. 3, 2; Theod. Prisc. p. 4, 1.

chămaemēlon, i, n., = χαμαίμηλον (lit. earth-apple, on account of the applelike smell of the blossoms), chamomile, Plin. 22, 21, 26, § 53; Pall. Jun. 10; App. Herb. 24.
Called also chămŏmilla, ae, f., Plin. Val. 3, 2; Macer. Flor. 14, v. 550.

chămaemyrsīnē, ēs, f., = χαμαιμυρσίνη, dwarf myrtle, butcher’s-broom, Plin. 23, 9, 83, § 165; 15, 7, 7, § 27.

chămaepeucē, ēs, f., = χαμαιπεύκη, the ground-larch, a plant, Plin. 24, 15, 86, § 136.

chămaepĭtys, yos, f., = χαμαίπιτυς, a plant, called in pure Lat. abiga, groundpine, said to have the power of producing abortion, Plin. 24, 6, 20, § 29; gen., id. 14, 16, 19, § 112; dat. chamaepityi, id. 21, 29, 103, § 175; acc. chamaepityn, id. 26, 8, 53, § 85.

chămaeplătănus, i, f., = χαμαιπλάτανος, dwarf platane, Plin. 12, 2, 6, § 13.

chămaerĕpes, um, f., = χαμαιρεπεῖς (creeping on the earth), the dwarf palm, Plin. 13, 4, 9, § 39.

chămaerops, ōpis, f., = χαμαίρωψ, = chamaedrys, Plin. 24, 15, 80, § 130; App. Herb. 24; Marc. Emp. 20 (others, chamaedrops = χαμαίδρωψ).

chămaesȳcē, ēs, f., = χαμαισύκη, a plant, wolf’s-milk, ground fig: Euphorbia chamaesyce, Linn.; Plin. 24, 15, 83, § 134; in App. Herb. 91, erroneously interchanged with chamaeacte.

chămae-tortus, a, um, adj. [vox hibrida, from χαμαί and tortus], that creeps on the ground, Fronto de Oratt. 2, p. 254.

chămaezēlon, i, n., = χαμαίζηλον, a plant, called also gnaphalion, q. v., Plin. 27, 10, 61, § 88.

Chămāvi, ōrum, m., = Χαμαυοί Ptolem., a German people, orig. on the north shore of the Rhine even to the Lippe; later, between the Weser and the Hercynian Forest, Tac. G. 33; 34; id. A. 13, 55; Aus. Mos. 434.

chămēdyosmŏs, i, f., = χαμηδύοσμος [χαμαί-ἡδύοσμος], pure Lat. ros marinus, rosemary, App. Herb. 79.

chămĕlaea, ae, f., = χαμελαία, the dwarf olive, a shrub: Cneorum tricoccon, Linn.; Plin. 24, 15, 82, § 133; 15, 7, 7, § 24; Scrib. Comp. 133; 200.

chămeunĭa, ae, f., = χαμευνία, a couch on the earth, Hier. Ep. 52, 3.

chămŏmilla, v. chamaemelon.

chămūlcus, i, m., = χαμουλκός, a kind of machine, Amm. 17, 4, 14.

Chănăān, contr. Chănān, f. indecl., the land of Canaan or Paiestine, Lact. 2, 13, 6; Vulg. Gen. 9, 22.
Form Chanan, Juvenc. 2, 129.

chānē or channē, ēs, f., = χάνη or χάννη, a kind of sea-fish; Ital. canna: Perca cabrilla, Linn.; Ov. Hal. 108; Plin. 9, 16, 23, § 56; 32, 11, 54, § 153.

chanĭus pēs = Molossus, a foot consisting of three long syllables, –––, Diom. p. 475 P.

Chāon, ŏnis, m., son of Priamus, ancestor of the Chaones, Verg. A. 3, 335 Serv.

Chāŏnes, um, m., = Χάονες,

 1. I. a people in the north-west part of Epirus, named after Chaon (v. the preced. art.), the Chaonians, Plin. 4, prooem. § 2; Serv. ad Verg. A. 3, 334 sq.; acc. plur. Gr. Chaonas, Claud. B. Get. 135; their country was called Chā-ŏnĭa, ae, f., Verg. A. 3, 335 Serv.; Plin. 4, prooem. § 2; Cic. Att. 6, 3, 2; Liv. 32, 5, 9.
 2. II. Hence,
  1. A. Chāŏnĭus, a, um, adj., Chaonian; also of Epirus: campi, Verg. A. 3, 334: sinus, Ov. M. 13, 717: glans, Verg. G. 1, 8: pater, i. e. Jupiter, whose oracle was at Dodona, id. ib. 2, 67; cf. Juppiter, Val. Fl. 1, 303: columbae, which revealed the future at Dodona, Verg. E. 9, 13: nemus, i. e. the oak forest, Stat. Th. 6, 99: truncus, Val. Fl. 8, 461: vertex, Luc. 3, 180: victus, i.e. of acorns, Claud. Rapt. Pros. 3, 47.
  2. B. Chāŏnis, ĭdis, f. adj., Chaonian: ales, i.e. columba (v. the preced.), Ov. A. A. 2, 150: arbos, i. e. quercus, id. M. 10, 90: quercus, Sen. Herc. Oet. 1624.

Chăŏs or Chăus, abl. Chao (other cases not used in the class. per.; gen. Chaï, Serv. ad Verg. A. 1, 664; dat. Chaï, Prisc. p. 720 P.), n., = Χάος.

 1. I. The boundless, empty space; as the kingdom of darkness, the Lower World: ingens, Ov. M. 10, 30; 14, 404; id. Ib. 84: inane, id. F. 4, 600: caecum, Sen. Med. 741; Stat. Th. 12, 772; Val. Fl. 7, 402; impersonated, masc., god of the Lower World, father of Erebos and Nox, Verg. A. 4, 510 (acc. Chaos); 6, 265; Quint. 3, 7, 8; cf.: Janusedidit hos sonos; me Chaos antiqui, nam sum res prisca, vocabant, Ov. F. 1, 103.
  1. B. Hence also, immeasurable darkness, deep obscurity: Cimmerium, Stat. S. 3, 2, 92: horridum, Prud. Cath. 5, 3.
 2. II. The confused, formless, primitive mass out of which the universe was made, chaos, Ov. M. 1, 7; 2, 299; Lact. 1, 5, 8; 2, 8, 8: a Chao, since the creation of the world, Verg. G. 4, 347.

chara, ae, f., a root unknown to us; perh. wild cabbage, Caes. B. C. 3, 48.

chărăcātus, a, um, adj., [χάραξ], provided with stakes, propped up: vineae, Col. 5, 4, 1; 5, 5, 16.

chărăcĭas, ae, m., = χαρακίας.

 1. I. Eit for making poles or stakes: calamus, a kind of reed, Plin. 16, 36, 66, § 168.
 2. II. A name of a plant, wolf’s-milk, Plin. 26, 8, 39, § 62; called also chărăcītes, ae, m., Plin. 26, 11, 73, § 119; 26, 14, 87, § 146.

chăracter, ēris, m., = χαρακτήρ.

 1. I. An instrument for branding or marking, etc.: character est ferrum coloratum, quo notae pecudibus inuruntur, χαρακτήρ autem Graece, Latine forma dicitur, Isid. Orig. 20, 16, 7.
 2. II. Usu., the mark or sign burned or imprinted.
  1. A. Prop. (esp. upon animals): quadrupedia charactere signare, Col. 11, 2, 14; Pall. Jan. 16: characterem infigere alicui, Aug. Contr. Cresc. 1, 30.
  2. B. Trop., a characteristic, mark, character, style, etc. (only ante- and postclass.): Luciliano charactere libelli, Varr. R. R. 3, 2, 17; Serv. ad Verg. E. 3, 1; Diom. p. 481 P. (cf. Cic. Or. 39, 134; id. Q. Fr. 2, 15 (16), 5; and Gell. 7, 14, 1, in which passages it is written as Greek).

chăractērismŏs (-mus), i, m., = χαρακτηρισμός characterization, the making prominent of the characteristic marks, rhet. t. t. (pure Lat. descriptio, depictio), Isid. Orig. 2, 21, 40; Porphyr. ad Hor. Ep. 1, 18, 7.

Charădra, ae, f., = Χαράδρα, a town of Epirus, Enn. Fragm. p. 166 Vahl.

chărā̆drĭus, ïi, m., = χαραδριός, a yellowish bird, Vulg. Lev. 11, 19; id. Deut. 14, 18.

Chărā̆drus, i, f., a town in Syria, Plin. 5, 20, 18, § 79.

Chărax, ăcis, f., = Χάραξ,

 1. I. a fortress in the valley of Tempe, now Carisso, Liv. 44, 6, 10.
 2. II. A town on the Persian Gulf, Plin. 6, 23, 26, § 100; 6, 26, 30, § 124 sq.

chăraxo, āre, 1, v. a., = χαράσσω, to scratch, engrave (late Lat.): ungulis genas, Prud. στεφ. 10, 557: tabulae decalogo charaxatae, Aug. Alterc. Eccl. et Synag.

Chăraxus, i, m.

 1. I. One of the Lapithœ, Ov. M. 12, 272.
 2. II. A brother of Sappho, Ov. H. 15, 117.

Chăres, ētis, m., a Greek proper name.

 1. I. The Athenian general, Nep. Timoth. 3 sq.; id. Phoc. 2, 3.
 2. II. A statuary of Lindos in Rhodus, the favorite pupil of Lysippus, Auct. Her. 4, 6, 9; Plin. 34, 7, 18, § 41.
 3. III. A Grecian writer of Mitylene, Plin. 37, 2, 11, § 33; Gell. 5, 2, 2.

Chăriclo, ūs, f., a nymph, mother of Ocyrhoë, by the Centaur Chiron, Ov. M. 2, 636.

Chăris, ĭtis, v. Charites.

Chărĭsĭus, ĭi, m., = Χαρίσιος.

 1. I. A Greek orator, imitator of Lysias, Cic. Brut. 83, 286; Quint. 10, 1, 70.
 2. II. Flavius Sosipater Charisius, a Latin grammarian in the fourth Christian century.
 3. III. A Roman jurist of the time of Constantine the Great.

chărisma, ătis, n., = χάρισμα, a gift, present, Prud. prooem. Apotheos. 11; id. στεφ. 13, 61.

chăristĭa (car-), ōrum, n., = χαρίστεια or χαριστήρια, an annual family repast made three days after the Parentalia, on the 20th of February; a family banquet, at which existing family feuds were settled, Ov. F. 2, 617 sq.; Val. Max. 2, 1, 8; cf. Mart. 9, 56, 1.

charisticum, v. chartiaticum.

Chărĭtes, um, f., = Χάριτες, the Charites or Graces (pure Lat. Gratiae), usu. three, Aglaia, Euphrosyne, and Thalia (cf., however, Lidd. and Scott under the word), Ov. F. 5, 219; Sen. Ben. 1, 4, 4; Plin. 36, 5, 4, § 32.
In sing. acc. Gr. Charita, one of the Graces, Plin. 35, 10, 36, § 79.

chărĭtonblĕphăron, i, n., = Χαρίτων-βλέφαρον (eyelids of the Graces), a magical plant producing love, Plin. 13, 25, 52, § 142.

Charmădas, ae, m., = Χαρμάδας.

 1. I. An Academic philosopher, pupil of Carneades, Cic. Ac. 2, 6, 16; id. de Or. 1, 11, 45; id. Tusc. 1, 24, 59; Quint. 11, 2, 26.
 2. II. A Greek painter, Plin. 35, 8, 34, § 56.

Charmĭdes, ai or i, m., a comic person in Plaut. Trin.; hence, charmĭdātus, changed into Charmides, id. ib. 4, 2, 135; cf. decharmido.

Chăron, ontis (ōnis, Fulg. Myth. 1), m., = Χάρων.

 1. I. Charon, a ferryman in the Lower World, Cic. N. D. 3, 17, 43; Verg. A. 6, 299; id. Cul. 2, 15; Sen. Herc. Fur. 771.
  Hence,
  1. B. Chărōnēus, a, um, adj., of Charon, of the Lower World: scrobes, deep, Plin. 2, 93, 95, § 208.
 2. II. A Theban, Nep. Pelop. 2, 5.

A maximum of 100 entries are shown.