Lewis & Short

No entries found. Showing closest matches:

2. Ancus (Marcius), i, m. [v. ango] (prop. a servant, as bending, crouching; hence = ancus Martius = θεράπων Ἄρεως, servant of Mars), the fourth king of Rome, A.U.C. 116-140, said to have been the grandson of Numa by Pompilia, Cic. Rep. 2, 18, 33; 2, 3, 5; Varr. Fragm. p. 241 Bip.; Liv. 1, 32 sqq.; Verg. A. 6, 815; Hor. C. 4, 7, 15; Ov. F. 6, 803 al.

Marcellus, i, m. [dim. of Marcus],

 1. I. a Roman family name in the plebeian gens Claudia: inter Marcellos et Claudios patricios, Cic. de Or. 1, 39, 176: generosior Marcellis, Juv. 2, 145.
  1. B. Esp., M. Claudius Marcellus, the taker of Syracuse, Liv. 25, 23 fin.; Cic. Off. 1, 18, 61; id. Rep. 1, 1, 1; 1, 14, 21; Verg. A. 6, 855; Hor. C. 1, 12, 46.
   Another M. Claudius Marcellus, the nephew of Octavian and adopted by him, Vell. 2, 93; Tac. A. 1, 3; Prop. 3, 18 (cf. Verg. A. 6, 861 sq.); Hor. C. 1, 12, 46; Sen. ad Marc. 2, 3.
 2. II. Derivv.
  1. A. Marcellīa (ēa), ōrum, n., a festival in honor of the Marcelli in Syracuse, Cic. Verr. 2, 2, 21, § 51; 2, 2, 63, § 154.
  2. B. Marcellĭānus, a, um, adj., of or belonging to a Marcellus, Marcellian: theatrum, named after M. Claudius Marcellus, the nephew of Augustus, Suet. Vesp. 19; id. Aug. 29.

marcens, entis, v. marceo, P. a.

marcĕo, ēre, v. n. [Sanscr. root mar, die; Gr. μαραίνω, μαρασμός; cf. also morbus, morior], to wither, droop, shrink, shrivel

 1. I. Lit. (poet.): marcebant coronae, Claud. Rapt. Pros. 3, 244: silva comis, Stat. S. 5, 5, 29.
 2. II. Transf., to be faint, weak, drooping, feeble, languid, lazy (not in Cic. or Cæs.): annis corpus jam marcet, Lucr. 3, 946: marcent luxuria, vino, et epulis per totam hiemem confecti, Liv. 23, 45: otio ac desidia corrupti marcebant, Just. 30, 1: pavore, Curt. 4, 13, 18; Vell. 2, 84: si marcet animus, si corpus torpet, Cels. 2, 2: amor, Claud. Laud. Seren. 226: juventa, Nemes. Ecl. 1, 60.
  Hence, marcens, entis, P. a., withering, drooping, feeble, wasted away, exhausted, weak, languid, indolent (mostly poet.).
  1. A. Lit.: marcentes coronae, Claud. Epithal. Pall. et Celer. 96: marcentes tibi porrigentur uvae, Mart. 5, 78, 12: bracchia marcentia vino, Col. 10, 428.
  2. B. Transf.: colla, Stat. Th. 2, 630: guttura, Ov. M. 7, 314: senex marcentibus annis, Sil. 15, 746: visus, Sen. Agam. 788: stomachus, Suet. Calig. 58: terga, Mart. Cap. 6, § 704.
   Absol.: tostis marcentem squillis recreabis, Hor. S. 2, 4, 58: Vitellius deses et marcens, Tac. H. 3, 36: pocula, i. e. enfeebling, Stat. S. 4, 6, 56: pax, Tac. G. 36: flamma cupiditatis, Mam. Grat. Act. ad Julian. 17.

marcesco, ĕre, v. inch. n. [marceo], to wither, pine away, droop, decay (not in Cic. or Cæs.).

 1. I. Lit.: fagus et cerrus celeriter marcescunt, Plin. 16, 40, 79, § 218: quae spectatissime florent, celerrime marcescunt, id. 21, 1, 1, § 2: calamus, Vulg. Isa. 19, 6.
 2. II. Transf., to become weak, feeble, powerless, to pine or waste away, languish: marcescens celerius nominis sui flore, fading, Plin. 37, 9, 41, § 125: alia genera pecorum morbo et languoribus marcescunt, Col. 7, 7, 1: senio vires, Plin. 22, 22, 38, § 81: vino, Ov. P. 1, 5, 45: equitem marcescere desidia, Liv. 28, 35, 3: marcescere otii situ, id. 33, 45, 7: otio, id. 35, 35, 9: otia per somnos, Ov. P. 2, 9, 61: dives, Vulg. Jac. 1, 11.

Marcĭa ăqua, v. Marcius, A.

Marcĭānŏpŏlis, is, f., = Μαρκιανούπολις, a city of Lower Mœsia on the Euxine, now Imertje, Treb. Poll. Claud. 9, 3; Amm. 27, 4, 12; 31, 5, 4.

1. Marcĭānus, a, um, v. Marcius, B. and 2. Marcus.

2. Marcĭānus, i, m.: Tullius M., a freedman and steward of Cicero, Cic. Att. 12, 17.

3. Marcĭānus, i, m., v. Martianus.

marcĭdat, τήκει, τη:κεται, melts away, Gloss. Vet.

marcĭdŭlus, a, um, adj. dim. [marcidus], somewhat drooping, somewhat faint or languid (post-class.): marcidulis luminibus, Mart. Cap. 7, § 727.

marcĭdus, a, um, adj. [marceo], withered, wasted, shrunk, decayed, rotten (mostly poet. and post-Aug.).

 1. I. Lit.: lilia marcida, Ov. M. 10, 92: aures, Plin. 11, 37, 50, § 137: cicatrices, id. prooem. 23: stagna, foul, Claud. Rapt. Pros. 1, 280: asseres vetustate marcidi fiunt, Vitr. 2, 8, 20: manus, Val. Max. 6, 9, 6 ext.
 2. II. Transf., weak, feeble, languid, enervated, exhausted: huc incede gradu marcidus ebrio, Sen. Med. 69: marcidus edomito bellum referebat ab Haemo Liber, Stat. Th. 4, 652: somno, Plin. Pan. 63: somno aut libidinosis vigiliis, Tac. A. 6, 10; Plin. Pan. 63: sol, faint, pale, dull, Poët. ap. Diom. p. 445 P.: senectus, Val. Max. 7, 7, 4: oculi libidine marcidi, languishing, voluptuous, App. M. 3, p. 135, 34.

Marcĭon, ōnis, m. (Marcīon, Prud. Ham. 120),

 1. I. a heretic of Sinope, who gave himself out to be Christ, Tert. de Praescr. adv. Haeret. 30; Prud. Ham. 502.
  Hence,
  1. A. Marcĭōnensis, e, adj., of or belonging to the heretic Marcion: continentia, Tert. Praescr. Haeret. 30.
  2. B. Marcĭō-nista, ae, m., a follower of the heretic Marcion, a Marcionite.
   Plur.,
   Cod. Just. 1, 5, 5.
  3. C. Marcĭōnīta, ae, m., for Marcionensis, of or belonging to the heretic Marcion: Marcionita Deus, tristis, ferus insidiator, i. e. feigned by Marcion, Prud. Ham. 129.
   Plur.: Marcĭōnītae, Marcionites, disciples of Marcion, Tert. Praescr. Her. 49; Lact. 4, 30, 10; Ambros. de Fide, 5, 13, 162.
 2. II. A native of Smyrna, the author of a treatise De simplicibus effectibus, Plin. 28, 4, 7, § 38.

Marcĭpor, ōris, m., i. e. Marci puer,

 1. I. the slave of Marcus.
  Plur.,
  Plin. 33, 1, 6, § 26; cf. Paul. ex Fest. s. v. quintipor, p. 257, 19 Müll.
 2. II. The title of a satire of Varro.

Marcĭus, a, the name of a Roman gens.

  1. 1. Ancus Marcius, the fourth king of Rome, Liv. 1, 32; Cic. Rep. 2, 18, 33; 2, 20, 35.
   L. Marcius, a Roman knight, who commanded the army in Spain after the death of the Scipios, Liv. 25, 37 sq.
  2. 2. Two brothers Marcii, Roman soothsayers in very ancient times, Cic. Div. 1, 40, 84; 1, 50, 115; 2, 55, 113.
   In fem.: Marcĭa, a vestal virgin, Ascon. Cic. Mil. p. 46 Orell.
   Hence,
 1. A. Marcĭus, a, um, adj., of or belonging to a Marcius, Marcian: Marcia aqua, brought into Rome first by king Ancus Marcius, and afterwards by the prætor Q. Marcius Rex, Plin. 31, 3, 24, § 41; called also: Marcius liquor, Prop. 4, 1, 52: umor, id. 4, 22, 24: lympha, Tib. 3, 6, 58; and: frigora, Stat. S. 1, 5, 25: Marcius saltus, in Liguria, where the consul Q. Marcius suffered a defeat, Liv. 39, 20.
 2. B. Marcĭānus, a, um, adj., of or belonging to a Marcius: carmina, of the soothsayer Marcius, Liv. 25, 12: foedus, made by L. Marcius with the inhabitants of Gades, Cic. Balb. 17, 39.
  Silva Marciana, a mountain-range in western Germany, the Schwarzwald, Amm. 21, 8, 2.
  Hence, adv.: Marcĭānē, in the manner of Marcius, Prisc. vol. 2, p. 528, 25 Hertz.

Marcŏdūrum, i, n., a town of the Ubians, in the west of Germany, the mod. Düren, Tac. H. 4, 28.

Marcŏlĭca, ae, f., a chief city of Spain, Liv. 45, 4.

Marcŏmăni and -manni, ōrum, m. [marka, a march, border; the marchmen, borderers], a Germanic people, a portion of the tribe of the Suevi, who, after their defeat by Drusus, removed from the Rhine and the Main to the country of the Boii (Bohemians), Caes. B. G. 1, 51; Tac. G. 42; id. A. 2, 46; 62; Vell. 2, 108; 109; 110 and 382; Stat. S. 3, 3, 170; Vop. Aur. 13, 3.
Hence,

 1. A. Marcŏmănĭa and -mannĭa, ae, f., the country of the Marcomanni, Capitol. M. Aur. 24, 5.
 2. B. Marcŏmănĭcus and -mannĭcus, a, um, adj., of or belonging to the Marcomanni, Marcomannic: bellum, Capitol. M. Aur. 17; Eutr. 8, 12; 13: MARCOMANNICVS MAXIMVS, a surname given to Caracalla, commemorative of his victory over the Marcomanni, Inscr. Mur. 1021, 7.

marcor, ōris, m. [marceo], a withering: segetum, Sen. Q. N. 3, 27, 4.
Hence, Transf.

 1. I. Decay, rottenness (not anteAug.): panni marcor, a rotten rag, Plin. 22, 22, 46, § 94.
 2. II. Faintness, languor, indolence: marcor, et inexpugnabilis dormiendi necessitas, Cels. 3, 20: cernitis expositas turpi marcore cohortes, i. e. somno, Stat. Th. 10, 269: maeror marcorque, melancholy, Sen. Tranq. 2, 8: ducis, indolence, worthlessness, Vell. 2, 119, 2.

marcŭlentus, a, um, adj. [marcor], withered, feeble, faint (post-class.): marculenta foliorum calvities, Fulg. Myth. 2, 8.

1. marcŭlus or martŭlus, i, m. dim. [marcus], a small hammer, a hammer (ante-class. and post-Aug.): malleus vocatur, quia dum quid calet et molle est, caedit et producit: marcus, malleus major: et dictus marcus, quod major sit ad caedendum, et fortior: marcellus mediocris: marculus malleus pusillus, Isid. Orig. 19, 7, 2; Lucil. ib.: tegulas invenit Cinyra, et metalla aeris, item forcipem, martulum, vectem, incudem, Plin. 7, 56, 57, § 195: alii caelo et marculo gemmulas exsculpunt, Front. ad Caes. 4, 4, 3 Mai.: aerariorum marculi, Mart. 12, 57, 6.

2. Marcŭlus diminutivum a Marco, Paul. ex Fest. p. 125 Müll.

1. marcus, i, m. [cf. Sanscr. mar, mrid, to break, crush], a large hammer, Isid. Orig. 19, 7, 2, v. 1. marculus.

2. Marcus, i, m., a Roman prænomen, in gen. represented by M. simply, e. g. M. Terentius Varro, M. Tullius Cicero; written in full, MAARCVS, Inscr. Rein. 1006; MARCVS, Inscr. Fabr. p. 324, 450; p. 342, 528 et saep. Afterwards also a surname, e. g. C. PONTIVS C. L. MARCVS, Inscr. Grut. 986, 5.
Hence, Marcĭānus, a, um, adj., pertaining to Marcus, Marcian: sodales, the priests who performed the sacred rites instituted in honor of the emperor Marcus Aurelius, Capitol. Pertinax, 15; cf. Spart. Sever. 7; Inscr. Grut. 379.

Martĭānus (Marc-), i, m.

 1. I. Aelius Martianus, a Roman jurist, a pupil of Papinian under Alexander Severus, Lampr. Alex. Sev. 68.
 2. II. Martianus Capella, v. Capella.